sala

From Wiktionary

SiSwati
[hlela]

Tinchazelo[hlela]

1
kushiyeka ngemuva kwentfo noma kwemuntfu loya embili noma loya endzaweni letsite.
sibonelo: boSipho bahambile kepha Themba usele.

Kuhumusha[hlela]

*siNgisi: stay behind, bye (in singular) (en)