malume

From Wiktionary
Zuba ku: navigation, sesha

SiSwati[hlela]

Libito[hlela]

 1. Ngumnakabo make wemuntfu.
  Umndeni wakitsi uyovakashela malume ngemaholidi.
 2. Lijaha lelidzala lelihloniphekile emphakatsini.
  Sitsandza kutsenga sinkwa kamalume Sicelo.

Lahlobene[hlela]

 • (ahlobene ngebulili): anti
 • (ahlobene ngebudzala): mshana

Magama latsatselwe[hlela]

Inhlamba[hlela]

 1. Lingasetshentiselwa kukhobosa muntfu longubhuti, lisetshentiswa ngalendlela bodzadze labanganasimilo.
  Umcimbi waMakhosi ube mubi ngenca yekugcwala kakhulu bomalume..

Kuhumusha[hlela]