lisontfo

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SiSwati
[hlela]

SiSwati: lisontfo

St Mary's Catherdral, Perth.JPG


Libito[hlela]

lisontfo (bunyenti masontfo)

 1. Indzawo yeku thandaza ye makrestu; sakhiwo lapho bantfu benkholo babambela khona tinkonzo.
  Kune lisontfo lelihle endzaweni yangakitsi.
 2. Bantfu benkholo yebukristu, ngetigaba nobe ngebunyenti babo.
  IZayoni lisontfo lelitsandza kushaya sitimela
 3. Mhlangano wenthandazo kanye nekudvumisa simakadze.
  Ngitawufika emva kwelisontfo.
 4. Lilanga lekucala nobe lesikhombisa ngekwe-ISO 8601 elivikini lelisemkhatsini kwemsombuluko kanye nemgcibelo.
  Angisebenti ngelisontfo kanye nangemaholide.

Magama lafanayo[hlela]

emthandazweni, emkhulekweni

Kuhumusha[hlela]

 • English: church, sunday