ligwaba

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SiSwati
[hlela]

SiSwati: ligwaba

guavas (fruit)

Insusa[hlela]

Leligama litsatfwe tukweligama lesilungu lelitsi - guava

Libito[hlela]

ligwaba

  1. Inhlobo yesitselo lesinongotelako lesiba luhlata umasingakavutfwa, sibe sasaphuti ngaphandle siphindze sibe bovu ngekhatsi uma sesivutsiwe. Kwentiwa ngaso jamu, namunedi, siphindze sidlewe njengobasinjalo.

Kuhumusha[hlela]

  • English: guava