Lwesibili

From Wiktionary
(Utfunyelelwe likhasi lwesibili)
Jump to navigation Jump to search

SiSwati
[hlela]

SiSwati: Lwesibili

Libito[hlela]

Lwesibili (bunyenti bolwesibili)

  1. Lilanga lesitsatfu kulamanye masiko liphindze libe lilanga lwesibili ngekwe-ISO 8601 evikini lelisemkhatsini kweMsombuluko kanye naLositsatfu.
    Ngitawuya emakethe ngalwesibili.

Kuhumusha[hlela]

  • English: Tuesday