babetâla

From Wiktionary
Zuba ku: navigation, sesha

english : father in law

  • kuchaza: ngumuntfu lomdvuna lotala indvodzana kumbe indvodzakati yemkhwenyane kumbe yamakoti.