babetâla

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

english : father in law

  • kuchaza: ngumuntfu lomdvuna lotala indvodzana kumbe indvodzakati yemkhwenyane kumbe yamakoti.