Oldest pages

Zuba ku: navigation, sesha

The following data is cached, and was last updated 18:40, 14 Bhimbidvwane 2018. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. kúphumélela‏‎ (18:57, 9 iNyoni 2007)
 2. kúkhulúma‏‎ (19:08, 9 iNyoni 2007)
 3. kútsándza‏‎ (19:10, 9 iNyoni 2007)
 4. síchazamagâma‏‎ (19:54, 9 iNyoni 2007)
 5. umgwaco‏‎ (20:00, 9 iNyoni 2007)
 6. umlandvo‏‎ (20:04, 9 iNyoni 2007)
 7. íntfwasáhlobo‏‎ (22:46, 23 iNyoni 2007)
 8. íntfombatâna‏‎ (22:50, 23 iNyoni 2007)
 9. ticátfulo‏‎ (23:03, 23 iNyoni 2007)
 10. kúdlála‏‎ (23:15, 23 iNyoni 2007)
 11. tíncwâdzi‏‎ (02:35, 10 iNgongoni 2007)
 12. sítfûnywa‏‎ (22:00, 21 iNgongoni 2007)
 13. índlebé‏‎ (23:26, 21 iNgongoni 2007)
 14. kûdlá‏‎ (09:48, 1 iNdlovana 2008)
 15. kúsebéntisa‏‎ (09:49, 1 iNdlovana 2008)
 16. kúkhumbúta‏‎ (11:03, 8 iNdlovana 2008)
 17. éButjwána‏‎ (11:06, 8 iNdlovana 2008)
 18. éFulánsi‏‎ (11:06, 8 iNdlovana 2008)
 19. éLusûtfu‏‎ (11:07, 8 iNdlovana 2008)
 20. éNgilandi‏‎ (11:08, 8 iNdlovana 2008)
 21. kúkhólwa‏‎ (00:36, 9 iNdlovana 2008)
 22. ngiyacolisa‏‎ (01:53, 9 iNdlovana 2008)
 23. ngcondvomshini‏‎ (01:56, 9 iNdlovana 2008)
 24. inhlanhla lenhle‏‎ (02:08, 9 iNdlovana 2008)
 25. simo bucayi‏‎ (02:11, 9 iNdlovana 2008)
 26. uyawavuma emakhadi etikweledi‏‎ (02:13, 9 iNdlovana 2008)
 27. uyawavuma emasheke etivakashi‏‎ (02:14, 9 iNdlovana 2008)
 28. indvuku‏‎ (11:44, 22 iNdlovu 2008)
 29. babékati‏‎ (08:34, 11 Mabasa 2008)
 30. bôyá‏‎ (08:39, 11 Mabasa 2008)
 31. búlembu‏‎ (06:52, 18 Mabasa 2008)
 32. -dzabula‏‎ (22:04, 25 Mabasa 2008)
 33. siyinqaba‏‎ (17:33, 2 iNhlaba 2008)
 34. Ntsambama‏‎ (06:02, 26 Kholwane 2008)
 35. înjá‏‎ (21:47, 31 iNdlovu 2009)
 36. buhlungu‏‎ (09:15, 11 iNdlovana 2010)
 37. emakhasi‏‎ (09:15, 11 iNdlovana 2010)
 38. likhasi‏‎ (09:15, 11 iNdlovana 2010)
 39. mamcane‏‎ (09:16, 11 iNdlovana 2010)
 40. mehlo‏‎ (09:16, 11 iNdlovana 2010)
 41. sifuba‏‎ (09:16, 11 iNdlovana 2010)
 42. mtingeli‏‎ (09:16, 11 iNdlovana 2010)
 43. tihlatsi‏‎ (09:16, 11 iNdlovana 2010)
 44. memeta‏‎ (09:16, 11 iNdlovana 2010)
 45. phikisa‏‎ (09:17, 11 iNdlovana 2010)
 46. ndvodzana‏‎ (09:17, 11 iNdlovana 2010)
 47. lizulu‏‎ (09:17, 11 iNdlovana 2010)
 48. sigwili‏‎ (09:17, 11 iNdlovana 2010)
 49. kufuna‏‎ (09:17, 11 iNdlovana 2010)
 50. tingubo‏‎ (09:17, 11 iNdlovana 2010)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)