íncwadzí

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

SiSwati
[hlela]

Tinchazelo[hlela]

  • siSwati: íncwadzí- ngemaphepha lahlanganisiwe lanemcondvo munye,liphepha lelinemlayeto lotsite.
  • Singisi: book,letter

Kúfúna[hlela]

Kuhúmusha[hlela]

*síNgísi: book (en)
*síSpanish: libro (es)